ÆGTEPAGT

Nedenstående vilkår er gældende for køb af en ægtepagt ved bestilling via formular hos Kjølby Juristen ApS

§ 1 – Den aftalte ydelse 

Det aftales, at juristen skal udarbejde en ægtepagt på vegne af forbrugeren.

Stk. 2. Salær udgør kr. 2.950,00 inklusiv moms ekskl. tinglysningsafgift til Personbogen på kroner 1.850,00.

Juristen oplyser, at salær er baseret på følgende:

  • Juristen udarbejder ægtepagt på baggrund af indsendte oplysninger via formular.
  • Ægtepagten sendes til forbrugerens gennemgang via sikkert mailsystem.
  • Forbrugeren kan efter ønske og uden merpris få gennemgået ægtepagten af juristen pr. telefon.
  • Efter godkendelse og eventuel tilretningen af ægtepagten, underskrives denne af forbrugeren med MitID i Personbogen, hvorefter denne anmeldes til tinglysning af Juristen.
  • Efter tinglysning modtager forbrugeren den tinglyste ægtepagt via sikkert mailsystem.

Hvis du har spørgsmål inden bestillingen, så book en gratis samtale med jurist Mette Kjølby – klik her

Fakturaen på Kjølby Juristens salær fremsendes til forbruger samtidigt med udkastet til ægtepagten. Betalingsfrist er på 8 dage fra modtagelsen. Ægtepagten tinglyses først efter modtagelsen af betalingen.

§ 2 – Fortrydelsesret 

Da der er tale om bestilling af en ikkefinansiel tjenesteydelse, har forbrugeren som udgangspunkt ikke 14 dages fortrydelsesret på denne ydelse, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4. Kjølby Juristen giver dog forbrugeren mulighed for at fortryde i op til 48 timers efter fremsendelsen af formularen.

§ 3 – Juristens forhold og ansvarsforsikring. 

Stk. 1 – Juristen arbejder erhvervsmæssigt med juridisk rådgivning, således at dette spiller en afgørende vægt i dennes daglige arbejde. Det oplyses samtidig at juristens uddannelsesmæssige baggrund er Jurist ved Københavns Universitet.

Det specificeres, at Mette Kjølby er uddannet jurist og ikke advokat. Såvel en advokat som en jurist har en juridisk kandidateksamen fra universitet. For at blive uddannet til advokat skal man arbejde som fuldmægtig i tre år hos en advokat, hvorefter man skal bestå en advokateksamen. Man har herefter bl.a. ret til at give møde i retten på vegne af en klient, pligt til en ansvarsforsikring, forbrugeren har mulighed for at klage over advokaten til advokatsamfundet m.m.

Såfremt der efter overtagelsen af ejendommen viser sig at være mangler ved ejendommen, henvises forbruger derfor til at kontakte ejerskifteforsikringsselskabet herom eller en advokat til at være forbruger behjælpelig i sagen. Mette Kjølby tager sig som jurist ikke af tvister om mangler ved fast ejendom efter overtagelsen af denne. Det er ikke indeholdt i juristens salær at reklamere overfor sælger efter endt rådgivning.

Stk. 2. – Juristen driver sin virksomhed som et anpartsselskab, idet eventuelle erstatningskrav således ikke kan rettes direkte mod juristen og vil skulle rettes mod selskabet.

Stk. 3. – Juristen oplyser at have professionel ansvarsforsikring i selskabet Dahlberg Assurance A/S med policenummeret 316-003343. Det oplyses, at forsikringen dækker skader indtil kr. 2.000.000,- pr. skade og maksimum pr. år med en selvrisiko på kr. 50.000,- pr. skade. Det oplyses samtidig, at der ikke verserer eller har verseret erstatningssager mod juristen.

§ 4 – Juristens sagsbehandling

Juristen vil følge de til enhver tid gældende etiske regler for god sagsbehandlingsskik, som er fastsat af de kompetente myndigheder. Det påhviler juristen til enhver tid selv at følge ændringer heri, ligesom eventuelle ændringer skal meddeles forbrugeren uden ugrundet ophold. Stk. 2. Ved underskrift af denne aftale oplyser juristen at have gennemgået de etiske krav til sagsbehandlingen, som de er fastsat af de kompetente myndigheder.

§ 5 – Juristens erstatningsgrundlag

Juristen er omfattet af reglerne om professionsansvar for advokater. Således vil enhver mangelfuld eller forkert rådgivning normalt medfører et erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler. Juristen vil af samme årsag ikke kunne påberåbe sig mangelfuld uddannelse eller mangelfuldt kendskab til de pågældende retsområder som ansvarsfrihedsgrund. Stk. 2. Samme ansvarsgrundlag påhviler de andre jurister, medarbejder mv. som anvendes af juristen.

§ 6 – Lovvalg

Det aftales at det er dansk ret som skal finde anvendelse ved tvister mellem juristen og forbrugeren, hvor tvisten udspringer af såvel denne aftale som den ydede rådgivning.

§ 7 – Værneting

Eventuelle tvister mellem juristen og forbrugeren skal løses ved forbrugerens værneting.

§ 8 – Accept af nærværende vilkår

Forbrugeren accepterer vilkårene samtidigt med fremsendelsen af udfyldt formular til Kjølby Juristen ApS