FAMILIEOVERDRAGELSE

NEDENSTÅENDE VILKÅR ER GÆLDENDE FOR KØB AF YDELSE HOS KJØLBY JURISTEN APS:

§ 1 – Den aftalte ydelse
Det aftales, at juristen skal levere en ydelse i forbindelse med forbrugerens overdragelse af sommerhus i en familiehandel.
 

Stk. 2. Prisen udgør kr. 8.500,00,00 inklusiv moms ekskl. tinglysningsafgift til staten. Juristen oplyser at prisen er baseret på følgende forhold:

  • Udarbejdelse af købsaftale med skatteforbehold. 
  • Udarbejdelse af gældsbrev
  • Udarbejdelse og tinglysning af skøde

Forbrugeren er opfordret til at kontakte en revisor i forbindelse med overdragelsen, idet den skatte- og afgiftsmæssige rådgivning ligger uden for Kjølby Juristens kompetenceområde.

Kjølby Juristen rådgiver således ikke om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af overdragelsen.

Hvis du har spørgsmål inden bestillingen, så book en gratis samtale med jurist Mette Kjølby – klik her

Fakturaen betales iht. betalingsbetingelserne på fakturaen – dvs. 8 dage netto – dog altid senest før overtagelsen af ejendommen. Juristen anmelder ikke skødet til tinglysning, før fakturaen og dermed tinglysningsafgiften er betalt. For sen betaling medfører renter og gebyrer i henhold til Rentelovens bestemmelser herom.

§ 2 – Fortrydelsesret 

Da der er tale om bestilling af en ikkefinansiel tjenesteydelse, har forbrugeren som udgangspunkt ikke 14 dages fortrydelsesret på denne ydelse, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4. Kjølby Juristen giver dog forbrugeren mulighed for at fortryde i op til 48 timers efter fremsendelsen af formularen.

§ 3 – Juristens forhold og ansvarsforsikring. 

Stk. 1 – Juristen arbejder erhvervsmæssigt med juridisk rådgivning, således at dette spiller en afgørende vægt i dennes daglige arbejde. Det oplyses samtidig at juristens uddannelsesmæssige baggrund er Jurist ved Københavns Universitet.

Det specificeres, at Mette Kjølby er uddannet jurist og ikke advokat. Såvel en advokat som en jurist har en juridisk kandidateksamen fra universitet. For at blive uddannet til advokat skal man arbejde som fuldmægtig i tre år hos en advokat, hvorefter man skal bestå en advokateksamen. Man har herefter bl.a. ret til at give møde i retten på vegne af en klient, pligt til en ansvarsforsikring, forbrugeren har mulighed for at klage over advokaten til advokatsamfundet m.m.

Såfremt der efter overtagelsen af ejendommen viser sig at være mangler ved ejendommen, henvises forbruger derfor til at kontakte ejerskifteforsikringsselskabet herom eller en advokat til at være forbruger behjælpelig i sagen. Mette Kjølby tager sig som jurist ikke af tvister om mangler ved fast ejendom efter overtagelsen af denne. Det er ikke indeholdt i juristens salær at reklamere overfor sælger efter endt rådgivning.

Stk. 2. – Juristen driver sin virksomhed som et anpartsselskab, idet eventuelle erstatningskrav således ikke kan rettes direkte mod juristen og vil skulle rettes mod selskabet.

Stk. 3. – Juristen oplyser at have professionel ansvarsforsikring i selskabet Dahlberg Assurance A/S med policenummeret 316-003343. Det oplyses, at forsikringen dækker skader indtil kr. 2.000.000,- pr. skade og maksimum pr. år med en selvrisiko på kr. 50.000,- pr. skade. Det oplyses samtidig, at der ikke verserer eller har verseret erstatningssager mod juristen.

§ 4 – Juristens sagsbehandling

Juristen vil følge de til enhver tid gældende etiske regler for god sagsbehandlingsskik, som er fastsat af de kompetente myndigheder. Det påhviler juristen til enhver tid selv at følge ændringer heri, ligesom eventuelle ændringer skal meddeles forbrugeren uden ugrundet ophold. Stk. 2. Ved underskrift af denne aftale oplyser juristen at have gennemgået de etiske krav til sagsbehandlingen, som de er fastsat af de kompetente myndigheder.

§ 5 – Juristens erstatningsgrundlag

Juristen er omfattet af reglerne om professionsansvar for advokater. Således vil enhver mangelfuld eller forkert rådgivning normalt medfører et erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler. Juristen vil af samme årsag ikke kunne påberåbe sig mangelfuld uddannelse eller mangelfuldt kendskab til de pågældende retsområder som ansvarsfrihedsgrund. Stk. 2. Samme ansvarsgrundlag påhviler de andre jurister, medarbejder mv. som anvendes af juristen.

§ 6 – Lovvalg

Det aftales at det er dansk ret som skal finde anvendelse ved tvister mellem juristen og forbrugeren, hvor tvisten udspringer af såvel denne aftale som den ydede rådgivning.

§ 7 – Værneting

Eventuelle tvister mellem juristen og forbrugeren skal løses ved forbrugerens værneting.

§ 8 – Accept af nærværende vilkår

Forbrugeren accepterer vilkårene samtidigt med fremsendelsen af udfyldt formular til Kjølby Juristen ApS