Nedenstående vilkår er gældende for mødesalær hos Kjølby Juristen

§ 1 – Den aftalte ydelse
Det aftales, at vi afholder et møde på Kjølby Juristens kontor.

Stk. 2. Pris for et møde hos Kjølby Juristen udgør kroner 1500 inkl. moms pr. påbegyndt time. 

Efter mødet vil Kjølby Juristen fremsende et skriftligt tilbud på dokumenter til forbrugeren. Såfremt forbrugeren ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet, fremsender Kjølby Juristen en faktura for mødesalæret senest 14 dage efter afholdt møde. 

Såfremt forbrugeren accepterer tilbuddet, er mødesalæret indregnet i det fremsendte tilbud og der sendes således ikke en ekstra regning for mødet.

§ 2 – Fortrydelsesret 

Såfremt forbrugeren ikke ønsker et møde alligevel, skal dette oplyses senest 24 timer før det aftalte mødetidspunkt. Såfremt forbrugeren ikke møder op eller glemmer at aflyse, bliver der fremsendt en regning på kroner 500,00 for udeblivelse.

Såfremt forbrugeren bliver syg på dagen for mødetidspunktet, kan aflysning dog ske samme dag – dog senest kl. 0900 pr. mail samme dag som mødetidspunktet.

§ 3 – Juristens forhold og ansvarsforsikring. Stk. 1 – Juristen arbejder erhvervsmæssigt med juridisk rådgivning, således at dette spiller en afgørende vægt i dennes daglige arbejde. Det oplyses samtidig at juristens uddannelsesmæssige baggrund er Jurist ved Københavns Universitet.

Det specificeres, at Mette Kjølby er uddannet jurist og ikke advokat. Såvel en advokat som en jurist har en juridisk kandidateksamen fra universitet. For at blive uddannet til advokat skal man arbejde som fuldmægtig i tre år hos en advokat, hvorefter man skal bestå en advokateksamen. Man har herefter bl.a. ret til at give møde i retten på vegne af en klient, pligt til en ansvarsforsikring, forbrugeren har mulighed for at klage over advokaten til advokatsamfundet m.m.

Såfremt der efter overtagelsen af ejendommen viser sig at være mangler ved ejendommen, henvises forbruger derfor til at kontakte ejerskifteforsikringsselskabet herom eller en advokat til at være forbruger behjælpelig i sagen. Mette Kjølby tager sig som jurist ikke af tvister om mangler ved fast ejendom efter overtagelsen af denne. Det er ikke indeholdt i juristens salær at reklamere overfor sælger efter endt rådgivning.

Stk. 2. – Juristen driver sin virksomhed som et anpartsselskab, idet eventuelle erstatningskrav således ikke kan rettes direkte mod juristen og vil skulle rettes mod selskabet.

Stk. 3. – Juristen oplyser at have professionel ansvarsforsikring i selskabet Dahlberg Assurance A/S med policenummeret 316-003343. Det oplyses, at forsikringen dækker skader indtil kr. 2.000.000,- pr. skade og maksimum pr. år med en selvrisiko på kr. 25.000,- pr. skade. Det oplyses samtidig, at der ikke verserer eller har verseret erstatningssager mod juristen.

§ 4 – Juristens sagsbehandling
Juristen vil følge de til enhver tid gældende etiske regler for god sagsbehandlingsskik, som er fastsat af de kompetente myndigheder. Det påhviler juristen til enhver tid selv at følge ændringer heri, ligesom eventuelle ændringer skal meddeles forbrugeren uden ugrundet ophold. Stk. 2. Ved underskrift af denne aftale oplyser juristen at have gennemgået de etiske krav til sagsbehandlingen, som de er fastsat af de kompetente myndigheder.

§ 5 – Juristens erstatningsgrundlag
Juristen er omfattet af reglerne om professionsansvar for advokater. Således vil enhver mangelfuld eller forkert rådgivning normalt medfører et erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler. Juristen vil af samme årsag ikke kunne påberåbe sig mangelfuld uddannelse eller mangelfuldt kendskab til de pågældende retsområder som ansvarsfrihedsgrund. Stk. 2. Samme ansvarsgrundlag påhviler de andre jurister, medarbejder mv. som anvendes af juristen.

§ 6 – Lovvalg
Det aftales at det er dansk ret som skal finde anvendelse ved tvister mellem juristen og forbrugeren, hvor tvisten udspringer af såvel denne aftale som den ydede rådgivning.

§ 7 – Værneting
Eventuelle tvister mellem juristen og forbrugeren skal løses ved forbrugerens værneting.

§ 8 – Accept af nærværende vilkår
Forbrugeren accepterer vilkårene samtidigt med fremsendelsen af udfyldt formular til Kjølby Juristen ApS