Nedenstående vilkår er gældende for køb af køberrådgivning hos Kjølby Juristen ApS i forbindelse med køb af fast ejendom.

§ 1 – Den aftalte ydelse
Det aftales, at juristen skal levere en ydelse i forbindelse med forbrugerens køb af fast ejendom i en handel, hvor sælger har solgt ejendommen igennem en ejendomsmægler.

Stk. 2. Prisen udgør kr. 8.950,- inklusiv moms ekskl. tinglysningsafgift til staten. Juristen oplyser at prisen er baseret på følgende forhold:

• Juristen gennemgår alle handlens dokumenter inden møde med forbrugerne.
• På mødet drøftes handlens vilkår samt den lovregulerede basis ejerskifteforsikring.
• Juristen forestår korrespondancen imellem jurist og mægler.
• Juristen godkender handlen overfor mægleren, når vilkårene herfor er opfyldt.
• Juristens assistent gennemgår af den af mægleren udarbejdede refusionsopgørelse og skøde.

Forbrugeren opfordres til selv at undersøge markedet mht. ejerskifteforsikringer. Ejerskifteforsikringernes eventuelle udvidede dækningsomfang er ikke lovreguleret og varierer derfor fra selskab til selskab. Det er således op til forbrugeren selv at vælge ejerskifteforsikringsselskab samt at tegne denne rettidigt.

Såfremt forbruger vælger at trække sig tilbage fra handlen efter endt rådgivning eller, såfremt handlen af andre årsager ikke bliver gennemført, reduceres salæret til kroner 5950,00 inkl. moms.

Forbruger er opfordret til at søge finansiel rådgivning i eget pengeinstitut. Juristen rådgiver således ikke om forbrugers valg af finansieringsform.

Fakturaen på Kjølby Juristens salær fremsendes til forbruger straks efter mødet. Betalingsfrist er på 8 dage fra modtagelsen.

Salæret omfatter ikke sager vedrørende fejl og mangler ved ejendommen, såfremt forbruger konstaterer sådanne efter overtagelsen.

§ 2 – Fortrydelsesret
Da der er tale om bestilling af en ikkefinansiel tjenesteydelse, har forbrugeren IKKE 14 dages fortrydelsesret på denne ydelse, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4.

Fortrydelsesretten bortfalder således ved Kjølby Juristens påbegyndelse af gennemgang af handlens vilkår, hvilket typisk sker inden for 24 timer før det aftalte møde på Kjølby Juristens kontor.

§ 3 – Juristens forhold og ansvarsforsikring.
Stk. 1 – Juristen arbejder erhvervsmæssigt med juridisk rådgivning, således at dette spiller en afgørende vægt i dennes daglige arbejde. Det oplyses samtidig at juristens uddannelsesmæssige baggrund er Jurist ved Københavns Universitet.

Det specificeres, at Mette Kjølby er uddannet jurist og ikke advokat. Såvel en advokat som en jurist har en juridisk kandidateksamen fra universitet. For at blive uddannet til advokat skal man arbejde som fuldmægtig i tre år hos en advokat, hvorefter man skal bestå en advokateksamen. Man har herefter bl.a. ret til at give møde i retten på vegne af en klient, pligt til en ansvarsforsikring, forbrugeren har mulighed for at klage over advokaten til advokatsamfundet m.m.

Såfremt der efter overtagelsen af ejendommen viser sig at være mangler ved ejendommen, henvises forbruger derfor til at kontakte ejerskifteforsikringsselskabet herom eller en advokat til at være forbruger behjælpelig i sagen. Mette Kjølby tager sig som jurist ikke af tvister om mangler ved fast ejendom efter overtagelsen af denne. Det er ikke indeholdt i juristens salær at reklamere overfor sælger efter endt rådgivning.

Stk. 2. – Juristen driver sin virksomhed som et anpartsselskab, idet eventuelle erstatningskrav således ikke kan rettes direkte mod juristen og vil skulle rettes mod selskabet.

Stk. 3. – Juristen oplyser at have professionel ansvarsforsikring i selskabet Dahlberg Assurance A/S med policenummeret 316-003343. Det oplyses, at forsikringen dækker skader indtil kr. 2.000.000,- pr. skade og maksimum pr. år med en selvrisiko på kr. 25.000,- pr. skade. Det oplyses samtidig, at der ikke verserer eller har verseret erstatningssager mod juristen.

§ 4 – Juristens sagsbehandling
Juristen vil følge de til enhver tid gældende etiske regler for god sagsbehandlingsskik, som er fastsat af de kompetente myndigheder. Det påhviler juristen til enhver tid selv at følge ændringer heri, ligesom eventuelle ændringer skal meddeles forbrugeren uden ugrundet ophold. Stk. 2. Ved underskrift af denne aftale oplyser juristen at have gennemgået de etiske krav til sagsbehandlingen, som de er fastsat af de kompetente myndigheder.

§ 5 – Juristens erstatningsgrundlag
Juristen er omfattet af reglerne om professionsansvar for advokater. Således vil enhver mangelfuld eller forkert rådgivning normalt medfører et erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler. Juristen vil af samme årsag ikke kunne påberåbe sig mangelfuld uddannelse eller mangelfuldt kendskab til de pågældende retsområder som ansvarsfrihedsgrund. Stk. 2. Samme ansvarsgrundlag påhviler de andre jurister, medarbejder mv. som anvendes af juristen.

§ 6 – Lovvalg
Det aftales at det er dansk ret som skal finde anvendelse ved tvister mellem juristen og forbrugeren, hvor tvisten udspringer af såvel denne aftale som den ydede rådgivning.

§ 7 – Værneting
Eventuelle tvister mellem juristen og forbrugeren skal løses ved forbrugerens værneting.

§ 8 – Accept af nærværende vilkår
Forbrugeren accepterer vilkårene for nærværende aftale.