Aftalevilkår overdragelse af fast ejendom.

Aftalevilkår overdragelse af fast ejendom.

1. Den aftalte ydelse

1.1 Ydelsen.

Det aftales, at Kjølby Juristen skal udarbejde et overdragelsesdokument og/eller berigtige en overdragelse i forbindelse med en af følgende opgaver: 

  • Tinglysning af skøde ved køb eller salg via mægler.
  • Tinglysning af skøde ved køb og salg uden om mægler.
  • Tinglysning af skøde ved familieoverdragelser af sommerhus med og uden udarbejdelse af købsaftale.
  • Udarbejdelse af aftalevilkår og tinglysning af skøde ved overdragelse af anparter, herunder samlivsophævelse, skilsmisse og anden parts indtræden på skødet.

1.2 Salær og ydelsens omfang.

Salæret fremgår af den udfyldte formular. Tinglysningsafgifter beregnes med 0,6% af købesummen oprundet til nærmeste 100 kroner. Dertil kommer en fast afgift på 1850,00.

Kjølby Juristen udarbejder dokumenterne og fremsender dem pr. mail til den, der har bestilt opgaven.

Kjølby Juristen kan kun repræsentere enten køber eller sælger i sagen. Der fremsendes af samme grund alene en faktura til den, der har bestilt opgaven.

Korrespondance foregår pr. mail og er uden fysisk møde på juristens kontor. Såfremt der ønskes et møde bliver dette afregnet efter medgået tid.

Overdragelserne er af administrativ karakter og parterne bør søge finansiel og skatte- og gaveafgiftsmæssige rådgivning hos bank og/eller revisor.

Besvarelserne i formularen lægges til grund for udarbejdelsen af dokumenterne. Såfremt formularerne er udfyldt forkert, kan dette medføre mersalær, da dette vil medføre ekstra arbejde i sagen.

1.3 Betalingsfrister. 

Fakturaen på Kjølby Juristens salær inkl. tinglysningsafgift fremsendes til kunden samtidigt med, at dokumenterne er klar til underskrift. Betalingsfrist er angivet på fakturaen. Såfremt der ønskes senere betaling, kan dette kun ske efter aftale med Kjølby Juristen mod mersalær. 

Dokumenterne tinglyses først efter modtaget betaling, da fakturaen indeholder tinglysningsagtig-ten og, da arbejdet er afsluttet straks efter tinglysning af dokumentet.

Ved for sen betaling påløber der rykkere og gebyrer iht. Rentelovens bestemmelser herom.

Såfremt kunden betaler mere end angivet på fakturaen eller betaler fakturaen to gange, returneres merbetalingen til kunden mod et gebyr på kroner 250,00. Gebyret opkræves grundet bogførings-lovens krav om journalisering, arkivering og scanning af bilag på alle overførsler.

1.4 Praktiske oplysninger.

  • Kjølby Juristens telefontider er mandag til torsdag fra 10-15. Fredag fra 10-13.
  • Vi bestræber os på at besvare mails og telefonbeskeder inden kl. 16 mandag til torsdag og inden kl. 14 fredag.
  • Det forudsættes, at kunden vender tilbage til os uden ugrundet ophold. Forventede svar-tider vil fremgå af de fremsendte mails. Dette gør vi for at kunne holde vores salær nede og give den bedst mulige sagsbehandling til kunderne. Ved manglende svar vil der kunne opkræves ekstra salær.
  • Det forudsættes, at vi har en direkte kontakt til en eller begge kunder i sagen. Såfremt der kræves kontakt til en anden end kunden, kan dette medføre ekstra salær. 
  • Det forudsættes, at kunden eller kontaktperson har e-mail. 

2. Fortrydelsesret

2.1 Da der er tale om bestilling af en ikkefinansiel tjenesteydelse, har kunden ikke 14 dages fortrydelsesret på denne ydelse.

2.2 Kjølby Juristen tilbyder dog en fortrydelsesret på 48 timer, idet kunden skal give skriftligt besked herom direkte til Kjølby Juristen pr. mail.

Såfremt fristen er udløbet og dokumenterne er udfærdiget, opkræves der fuldt salær for hele opgaven.

3. Kjølby Juristens forhold og ansvarsforsikring.

3.1 Kjølby Juristen arbejder erhvervsmæssigt med juridisk rådgivning, således at dette spiller en afgørende vægt i dennes daglige arbejde. Det oplyses samtidig at Kjølby Juristens uddannelsesmæssige baggrund er Jurist ved Københavns Universitet.

3.2 Det specificeres, at Mette Kjølby er uddannet jurist og ikke advokat. Såvel en advokat som en jurist har en juridisk kandidateksamen fra universitet. For at blive uddannet til advokat skal man arbejde som fuldmægtig i tre år hos en advokat, hvorefter man skal bestå en advokateksamen. Man har herefter bl.a. ret til at give møde i retten på vegne af en klient, pligt til en ansvarsforsikring, kunden har mulighed for at klage over advokaten til advokatsamfundet m.m.

3.3 Såfremt der efter overtagelsen af ejendommen viser sig at være mangler ved ejendommen, henvises kunde derfor til at kontakte ejerskifteforsikringsselskabet herom eller en advokat til at være kunde behjælpelig i sagen. Mette Kjølby tager sig som jurist ikke af tvister om mangler ved fast ejendom efter overtagelsen af denne. Det er ikke indeholdt i Kjølby Juristens salær at reklamere overfor sælger efter endt rådgivning.

3.4 Kjølby Juristen driver sin virksomhed som et anpartsselskab, idet eventuelle erstatningskrav således ikke kan rettes direkte mod Kjølby Juristen og vil skulle rettes mod selskabet.

3.5 Kjølby Juristen oplyser at have professionel ansvarsforsikring i selskabet Dahlberg Assurance A/S med policenummeret 300 – 0000022, hvor Kjølby Juristen har været forsikret siden 2004. Det oplyses, at forsikringen dækker skader indtil kr. 2.000.000,- pr. skade og maksimum pr. år med en selvrisiko på kr. 50.000,- pr. skade. Det oplyses samtidig, at der ikke verserer eller har verseret erstatningssager mod Kjølby Juristen.

4. Kjølby Juristens sagsbehandling

4.1 Kjølby Juristen vil følge de til enhver tid gældende etiske regler for god sagsbehandlingsskik, som er fastsat af de kompetente myndigheder. Det påhviler Kjølby Juristen til enhver tid selv at følge ændringer heri, ligesom eventuelle ændringer skal meddeles kunden uden ugrundet ophold. Ved underskrift af denne aftale oplyser Kjølby Juristen at have gennemgået de etiske krav til sagsbehandlingen, som de er fastsat af de kompetente myndigheder.

5. Kjølby Juristens erstatningsgrundlag

5.1 Kjølby Juristen er omfattet af reglerne om professionsansvar for advokater. Således vil enhver mangelfuld eller forkert rådgivning normalt medfører et erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler. Kjølby Juristen vil af samme årsag ikke kunne påberåbe sig mangelfuld uddannelse eller mangelfuldt kendskab til de pågældende retsområder som ansvarsfrihedsgrund. Samme ansvars-grundlag påhviler de andre jurister, medarbejder mv. som anvendes af Kjølby Juristen.

6. Lovvalg

6.1 Det aftales at det er dansk ret som skal finde anvendelse ved tvister mellem Kjølby Juristen og kunden, hvor tvisten udspringer af såvel denne aftale som den ydede rådgivning.

7. Værneting

7.1 Eventuelle tvister mellem Kjølby Juristen og kunden skal løses ved kundens værneting.

8. Accept af nærværende vilkår

8.1 Kunden accepterer vilkårene for nærværende aftale ved fremsendelsen af formularen.