TESTAMENTE

Et testamente er et dokument, der bestemmer, hvordan arven skal fordeles efter dig, hvis den ikke skal fordeles iht. arveloven.

Du skal lave et testamente , hvis: 

Hos Kjølby Juristen får du rådgivning på vores kontor her i Odense. 

Eller ring eller skriv til os, hvis du har nogle spørgsmål.

Mette Kjølby

Lad mig hjælpe dig med at få et skræddersyet testamente. Det starter med en gratis og uforpligtende telefonsamtale. – Mette Kjølby, Cand. Jur. Indehaver.

NOTARTESTAMENTE

Et notartestamente oprettes og godkendes i overværelse af en notar, som er en embedsmand tilknyttet skifteretten.

Denne type testamente anses for at være den mest sikre og pålidelige måde at oprette et testamente på grund af den officielle godkendelse og registrering.

Testamentet underskrives i nærvær af en notar, som sikrer, at alle formelle krav er opfyldt Det er notarens opgave at sikre, at testator er ved sin fulde fornuft og ikke er under pres.

Notaren sørger for, at testamentet bliver registreret i Centralregistret for Testamenter, hvilket sikrer, at det ikke går tabt. Testamentet kan således altid findes frem, når det bliver relevant.

Fordi testamentet opbevares officielt, er der mindre risiko for, at det bliver væk eller forfalsket.

Der er et gebyr på 300,00 i gebyr til notaren ved oprettelse af et notartestamente. Gebyret opkræves direkte hos notaren og er ikke med i salæret til Kjølby Juristen.

VIDNETESTAMENTE

Et vidnetestamente er et testamente, hvor testatorens ønsker om fordeling af arv nedskrives og bevidnes af to uvildige vidner. Disse vidner skal være til stede samtidig, når testator underskriver testamentet.

Vidnerne skal straks derefter underskrive testamentet for at bekræfte, at de har set testatorens underskrift og at testator var ved sin fulde fornuft på tidspunktet for underskrivelsen.

Vidnerne må ikke selv være begunstiget i testamentet eller være nærtstående til personer, der er begunstiget. Dette er for at sikre, at der ikke er interessekonflikter, og at vidnerne er uvildige. Vidnerne skal være over 18 år og ved deres fulde fornuft.

Vidnetestamenter kan være en mere fleksibel løsning end notartestamenter, da de ikke kræver involvering af en notar eller registrering i Centralregistret for Testamenter. Dog kan der være en øget risiko for, at et vidnetestamente udfordres ved en arvesag, hvis der er tvivl om testamentets ægthed, om testatorens sindstilstand på underskriftstidspunktet eller om vidnernes uafhængighed.

Hos Kjølby Juristen anbefaler vi altid notartestamenter, da disse ikke kan blive væk eller anfægtes.

Indbotestamente

Et indbotestamente, også kaldet et løsøretestamente, er et testamente, hvor en person (testator) bestemmer fordelingen af deres personlige ejendele og løsøre, såsom møbler, smykker, kunst, og andre genstande af personlig værdi, uden at involvere fast ejendom eller større økonomiske aktiver. Disse typer testamenter bruges ofte til at sikre, at personlige ejendele bliver fordelt efter testatorens ønsker og kan være mindre formelle end andre typer testamenter.

Reglerne for indbotestamenter fastlagt i Arvelovens § 66. Ifølge denne paragraf kan indbotestamenter oprettes uden de samme formelle krav, som gælder for almindelige testamenter. Det betyder, at de ikke nødvendigvis skal være notarbekræftede eller vidnepåtegnede.

For at være gyldige skal de dog være dateret og underskrevet af testator, og det skal klart fremgå, hvilke genstande der ønskes fordelt, og hvem der skal modtage dem.

Børnetestamente

Et børnetestamente er et dokument, hvor forældre kan angive dit ønske om, hvem der skal have forældremyndigheden over deres mindreårige børn, hvis begge forældre dør. Dette kan være en vigtig del af forældres planer for at sikre deres børns fremtid og trivsel.

Man kan endvidere i et børnetestamente bestemme, at der skal udbetales et beløb, som værger kan bruge til økonomisk at sikre børnene.

Et børnetestamente ikke er juridisk bindende på samme måde som andre testamenter, men det bliver  normalt taget meget seriøst af Familieretshuset, der træffer den endelige beslutning om forældremyndigheden. Familieretshuset vil tage hensyn til forældrenes ønsker, men vil altid have barnets bedste for øje som det afgørende kriterium.

Det vigtigste er børnenes tarv og, at de kan fortsætte et liv i de vante trygge rammer på en sådan måde, at de ikke skal skifte skole eller flytte for langt væk fra venner og familier.

Bliv ringet op.

Har du nogle spørgsmål? Så udfyld nedenstående formular – så ringer vi dig op.

Mette Kjølby
Du kan også ringe til Mette Kjølby
TLF: 63 18 99 94