Aftalevilkår for køb af juridisk ydelse hos Kjølby Juristen ApS

Nedenstående vilkår er gældende ved køb af juridisk ydelse hos Kjølby Juristen ApS.

§ 1 – Den aftalte ydelse

Den aftalte ydelse fremgår af den mail, som du har modtaget fra Kjølby Juristen i forbindelse med anmodning om udfyldelse af formular til brug for indgåelse af et kundeforhold hos Kjølby Juristen ApS.

Ydelse samt salær plus afgifter og gebyrer til det offentlige fremgår af den fremsendte mail eller i den udfyldte formular. 

Du kan se en samlet oversigt over vores øvrige priser her

Fakturaen på Kjølby Juristens salær fremsendes til forbruger samtidigt med anmodning om underskrift af det bestilte dokument. Betalingsfrist er på 8 dage fra modtagelsen.

Skøder mm. tinglyses først efter modtagelsen af betalingen af fakturaen inkl. tinglysningsafgiften.

Efter forbrugerens godkendelse af de fremsendte dokumenter – enten pr. mail eller pr. telefon – vil efterfølgende rettelser til dokumenterne bliver afregnet efter medgået tid – dog minimum kroner 500,00.

§ 2 – Fortrydelsesret 

Da der er tale om bestilling af en ikkefinansiel tjenesteydelse, har forbrugeren som udgangspunkt ikke 14 dages fortrydelsesret på denne ydelse, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4. Kjølby Juristen giver dog forbrugeren mulighed for at fortryde i op til 48 timers efter fremsendelsen af formularen – dog senest kl. 0900 om morgen for et aftalt møde.

§ 3 – Juristens forhold og ansvarsforsikring. 

Stk. 1 – Juristen arbejder erhvervsmæssigt med juridisk rådgivning, således at dette spiller en afgørende vægt i dennes daglige arbejde. Det oplyses samtidig at juristens uddannelsesmæssige baggrund er Jurist ved Københavns Universitet. Mette Kjølby fik sin kandidatgrad i 2003.

Mette Kjølby er endvidere uddannet advokatsekretær og har før åbningen af Kjølby Juristen i 2004 flere års erfaring fra advokatkontorer.

Det specificeres, at Mette Kjølby er uddannet jurist og ikke advokat. Såvel en advokat som en jurist har en juridisk kandidateksamen fra universitet. For at blive uddannet til advokat skal man arbejde som fuldmægtig i tre år hos en advokat, hvorefter man skal bestå en advokateksamen. Man har herefter bl.a. ret til at give møde i retten på vegne af en klient, pligt til en ansvarsforsikring, forbrugeren har mulighed for at klage over advokaten til advokatsamfundet m.m.

Stk. 2. – Juristen driver sin virksomhed som et anpartsselskab, idet eventuelle erstatningskrav således ikke kan rettes direkte mod juristen og vil skulle rettes mod selskabet.

Stk. 3. – Juristen oplyser at have professionel ansvarsforsikring i selskabet Dahlberg Assurance A/S med policenummeret 300 – 0000022. Det oplyses, at forsikringen dækker skader indtil kr. 2.000.000,- pr. skade og maksimum pr. år med en selvrisiko på kr. 50.000,00,- pr. skade. Det oplyses samtidig, at der ikke verserer eller har verseret erstatningssager mod juristen.

§ 4 – Juristens sagsbehandling

Juristen vil følge de til enhver tid gældende etiske regler for god sagsbehandlingsskik, som er fastsat af de kompetente myndigheder. Det påhviler juristen til enhver tid selv at følge ændringer heri, ligesom eventuelle ændringer skal meddeles forbrugeren uden ugrundet ophold. Stk. 2. Ved underskrift af denne aftale oplyser juristen at have gennemgået de etiske krav til sagsbehandlingen, som de er fastsat af de kompetente myndigheder.

§ 5 – Juristens erstatningsgrundlag

Juristen er omfattet af reglerne om professionsansvar for advokater. Således vil enhver mangelfuld eller forkert rådgivning normalt medfører et erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler. Juristen vil af samme årsag ikke kunne påberåbe sig mangelfuld uddannelse eller mangelfuldt kendskab til de pågældende retsområder som ansvarsfrihedsgrund. Stk. 2. Samme ansvarsgrundlag påhviler de andre jurister, medarbejder mv. som anvendes af juristen.

§ 6 – Lovvalg

Det aftales at det er dansk ret som skal finde anvendelse ved tvister mellem juristen og forbrugeren, hvor tvisten udspringer af såvel denne aftale som den ydede rådgivning.

§ 7 – Værneting

Eventuelle tvister mellem juristen og forbrugeren skal løses ved forbrugerens værneting.

§ 8 – Accept af nærværende vilkår

Forbrugeren accepterer vilkårene samtidigt med fremsendelsen af udfyldt formular til Kjølby Juristen ApS