TESTAMENTE

Nedenstående vilkår er gældende for køb af testamenter hos Kjølby Juristen ApS

§ 1 – Den aftalte ydelse
Salæret til Kjølby Juristen ApS koster kr. 2.950,00 inklusiv moms. Hertil kommer gebyret til notaren på kroner 300,00 inkl. moms.

Telefonisk samtale inden udarbejdelse af testamentet, såfremt Juristen har spørgsmål inden udfærdigelse af testamentet.

Udarbejdelse af udkast til testamente, som fremsendes via sikker mail med TLS.

Telefonisk gennemgang af testamentet med forbrugeren.

Fremsendelse af originalt testamente med notargenpart til forbrugeren.

Fakturaen betales iht. betalingsbetingelserne på fakturaen – dvs. 8 dage netto. Fakturaen fremsendes samtidigt med fremsendelsen af udkastet til testamentet.

§ 2 – Fortrydelsesret
Da der er tale om bestilling af en ikkefinansiel tjenesteydelse, har forbrugeren ikke 14 dages fortrydelsesret på denne ydelse, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4. DOG ydes der 48 timers fortrydelsesfrist på denne ydelse fra fremsendelsen af den udfyldte formular.

§ 3 – Juristens forhold og ansvarsforsikring.
Stk. 1 – Juristen arbejder erhvervsmæssigt med juridisk rådgivning, således at dette spiller en afgørende vægt i dennes daglige arbejde. Det oplyses samtidig at juristens uddannelsesmæssige baggrund er Jurist ved Københavns Universitet.

Det specificeres, at Mette Kjølby er uddannet jurist og ikke advokat. Såvel en advokat som en jurist har en juridisk kandidateksamen fra universitet. For at blive uddannet til advokat skal man arbejde som fuldmægtig i tre år hos en advokat, hvorefter man skal bestå en advokateksamen. Man har herefter bl.a. ret til at give møde i retten på vegne af en klient, pligt til en ansvarsforsikring, forbrugeren har mulighed for at klage over advokaten til advokatsamfundet m.m.

Stk. 2. – Juristen driver sin virksomhed som et anpartsselskab, idet eventuelle erstatningskrav således ikke kan rettes direkte mod juristen og vil skulle rettes mod selskabet.

Stk. 3. – Juristen oplyser at have professionel ansvarsforsikring i selskabet Dahlberg Assurance A/S med policenummeret 316-003343. Det oplyses, at forsikringen dækker skader indtil kr. 2.000.000,- pr. skade og maksimum pr. år med en selvrisiko på kr. 25.000,- pr. skade. Det oplyses samtidig, at der ikke verserer eller har verseret erstatningssager mod juristen.

§ 4 – Juristens sagsbehandling
Juristen vil følge de til enhver tid gældende etiske regler for god sagsbehandlingsskik, som er fastsat af de kompetente myndigheder. Det påhviler juristen til enhver tid selv at følge ændringer heri, ligesom eventuelle ændringer skal meddeles forbrugeren uden ugrundet ophold. Stk. 2. Ved underskrift af denne aftale oplyser juristen at have gennemgået de etiske krav til sagsbehandlingen, som de er fastsat af de kompetente myndigheder.

§ 5 – Juristens erstatningsgrundlag
Juristen er omfattet af reglerne om professionsansvar for advokater. Således vil enhver mangelfuld eller forkert rådgivning normalt medfører et erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler. Juristen vil af samme årsag ikke kunne påberåbe sig mangelfuld uddannelse eller mangelfuldt kendskab til de pågældende retsområder som ansvarsfrihedsgrund. Stk. 2. Samme ansvarsgrundlag påhviler de andre jurister, medarbejder mv. som anvendes af juristen.

§ 6 – Lovvalg
Det aftales at det er dansk ret som skal finde anvendelse ved tvister mellem juristen og forbrugeren, hvor tvisten udspringer af såvel denne aftale som den ydede rådgivning.

§ 7 – Værneting
Eventuelle tvister mellem juristen og forbrugeren skal løses ved forbrugerens værneting.

§ 8 – Accept af nærværende vilkår
Forbrugeren accepterer vilkårene samtidigt med fremsendelsen af udfyldt formular til Kjølby Juristen ApS