SKØDE

Nedenstående vilkår er gældende for køb af ydelse hos Kjølby juristen ApS. 

§ 1 – Den aftalte ydelse
Det aftales, at juristen skal levere en ydelse i forbindelse med forbrugerens køb/salg af fast ejendom i en handel, hvor der på forhånd er en underskrevet købsaftale.

Stk. 2. Prisen udgør kr. 2.950,00 inklusiv moms ekskl. tinglysningsafgift til staten. Juristen oplyser at prisen er baseret på følgende forhold:

  • Udarbejdelse og tinglysning af skøde, korrespondance med parternes pengeinstitutter. Skødeudkastet udarbejdes senest 48 timer (i hverdage) efter modtagelsen af alle relevante dokumenter og oplysninger.  Det forudsættes, at alle parter har NemID.
  • Skødet tinglyses først, når købesummen er betalt eller, der er stillet bankgaranti i handlen.
  • De deponerede midler frigives til sælger, når der foreligger et anmærkningsfrit skøde.
  • Salæret omfatter ikke gennemgang af dokumenter i handlen, rådgivning i forbindelse med handlen eller tinglysning af eventuel skifteretsattest for et dødsbo.

Forbrugeren kan for kroner 1000,00 inkl. moms bestille en refusionsopgørelse. Forbrugeren vil efterfølgende af juristen blive bedt om at sende relevante dokumenter til brug for udarbejdelsen heraf.

Juristen vil samtidigt med fakturaen opkræve tinglysningsafgiften uanset den imellem parterne indbyrdes fordeling af omkostningerne, hvorfor den samlede faktura altid vil være højere end salæret.

Fakturaen betales iht. betalingsbetingelserne på fakturaen – dvs. 8 dage netto – dog altid senest før overtagelsen af ejendommen. Juristen anmelder ikke skødet til tinglysning, før fakturaen og dermed tinglysningsafgiften er betalt. For sen betaling medfører renter og gebyrer i henhold til Rentelovens bestemmelser herom.

§ 2 – Fortrydelsesret

Da der er tale om bestilling af en ikkefinansiel tjenesteydelse, har forbrugeren som udgangspunkt ikke 14 dages fortrydelsesret på denne ydelse, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4. Kjølby Juristen giver dog forbrugeren mulighed for at fortryde i op til 48 timers efter fremsendelsen af formularen.

§ 3 – Juristens forhold og ansvarsforsikring.

Stk. 1 – Juristen arbejder erhvervsmæssigt med juridisk rådgivning, således at dette spiller en afgørende vægt i dennes daglige arbejde. Det oplyses samtidig at juristens uddannelsesmæssige baggrund er Jurist ved Københavns Universitet.

Det specificeres, at Mette Kjølby er uddannet jurist og ikke advokat. Såvel en advokat som en jurist har en juridisk kandidateksamen fra universitet. For at blive uddannet til advokat skal man arbejde som fuldmægtig i tre år hos en advokat, hvorefter man skal bestå en advokateksamen. Man har herefter bl.a. ret til at give møde i retten på vegne af en klient, pligt til en ansvarsforsikring, forbrugeren har mulighed for at klage over advokaten til advokatsamfundet m.m.

Såfremt der efter overtagelsen af ejendommen viser sig at være mangler ved ejendommen, henvises forbruger derfor til at kontakte ejerskifteforsikringsselskabet herom eller en advokat til at være forbruger behjælpelig i sagen. Mette Kjølby tager sig som jurist ikke af tvister om mangler ved fast ejendom efter overtagelsen af denne. Det er ikke indeholdt i juristens salær at reklamere overfor sælger efter endt rådgivning.

Stk. 2. – Juristen driver sin virksomhed som et anpartsselskab, idet eventuelle erstatningskrav således ikke kan rettes direkte mod juristen og vil skulle rettes mod selskabet.

Stk. 3. – Juristen oplyser at have professionel ansvarsforsikring i selskabet Dahlberg Assurance A/S med policenummeret 316-003343. Det oplyses, at forsikringen dækker skader indtil kr. 2.000.000,- pr. skade og maksimum pr. år med en selvrisiko på kr. 25.000,- pr. skade. Det oplyses samtidig, at der ikke verserer eller har verseret erstatningssager mod juristen.

§ 4 – Juristens sagsbehandling
Juristen vil følge de til enhver tid gældende etiske regler for god sagsbehandlingsskik, som er fastsat af de kompetente myndigheder. Det påhviler juristen til enhver tid selv at følge ændringer heri, ligesom eventuelle ændringer skal meddeles forbrugeren uden ugrundet ophold. Stk. 2. Ved underskrift af denne aftale oplyser juristen at have gennemgået de etiske krav til sagsbehandlingen, som de er fastsat af de kompetente myndigheder.

§ 5 – Juristens erstatningsgrundlag
Juristen er omfattet af reglerne om professionsansvar for advokater. Således vil enhver mangelfuld eller forkert rådgivning normalt medfører et erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler. Juristen vil af samme årsag ikke kunne påberåbe sig mangelfuld uddannelse eller mangelfuldt kendskab til de pågældende retsområder som ansvarsfrihedsgrund. Stk. 2. Samme ansvarsgrundlag påhviler de andre jurister, medarbejder mv. som anvendes af juristen.

§ 6 – Lovvalg
Det aftales at det er dansk ret som skal finde anvendelse ved tvister mellem juristen og forbrugeren, hvor tvisten udspringer af såvel denne aftale som den ydede rådgivning.

§ 7 – Værneting
Eventuelle tvister mellem juristen og forbrugeren skal løses ved forbrugerens værneting.

§ 8 – Accept af nærværende vilkår
Forbrugeren accepterer vilkårene samtidigt med fremsendelsen af udfyldt formular til Kjølby Juristen ApS

SKØDE

Hvis du allerede har en købsaftale, så kan vi hurtigt og nemt hjælpe dig med at få tinglyst skøde på ejendommen.

  • Vi sørger at for at oprette skødet i tinglysningssystemet for dig.
  • Alle parter underskriver med MitID og modtager naturligvis en vejledning til, hvordan man underskriver med MitID.
  • Vi sender en kopi af skødet til såvel sælgers som købers pengeinstitut, der sørger for hhv. tinglysning og aflysning af pant.
  • De deponerede midler bliver først frigivet, når skødet er fri for anmærkninger.

Tinglysningen af et skøde koster kun 2.950,00 inkl. moms. Dertil kommer tinglysningsafgiften på 0,6% af købesummen oprundet til nærmeste 100 kroner plus 1.850,00.

Tinglysning af skøde

Hvis du allerede har en underskrevet købsaftale eller andet overdragelsesdokument, kan vi oprette et skøde for dig. Vi tinglyser skødet, så snart betingelserne herfor er opfyldt. Vi tilser således, at sælger får sine penge og, at køber får et rent skøde uden sælgers pant.

Når du køber en ejendom, hvad end der er tale om et huset sommerhus eller en ejerlejlighed, skal alle rettigheder og forpligtelser overdrages til dig, som dokumentation for, at du er den nye og retmæssige ejer. Dette sker via tinglysning af skøde, som er et helt centralt element i en ejendomshandel. 

Det er vigtigt, at tinglysningen bliver foretaget juridisk korrekt og inden for de gældende frister. Selv en lille fejl i skødet kan nemlig få store konsekvenser. Derfor anbefales det af os, at man altid får hjælp af en jurist.

Udfyld denne formular og vi kontakter dig hurtigst muligt.

HVAD ER TINGLYSNING AF SKØDE?

Når du har fundet huset, sommerhuset eller lejligheden, du altid har drømt om, og underskrevet købsaftalen, er det tid til at ejendommens nye ejerskab registreres. For selvom du har underskrevet en købsaftale, har du ikke officielt rettighederne over ejendommen. Dette sker først efter tinglysning af skøde, hvor du registreres som officiel ejer.

Før tinglysningen er gennemført, er du som køber ikke beskyttet mod sælgers kreditorer eller mod videresalg –  heller ikke selvom du har underskrevet en købsaftale. Du kan heller ikke optage lån i ejendommen, da banken eller kreditforeningen altid vil kræve at du er officiel ejer i tingbogen, før de vil yde dig lån. Derfor anbefaler vi, at du altid får dit skøde tinglyst hurtigst muligt, efter det er udarbejdet.

UVILDIG RÅDGIVNING

Kjølby Juristen yder 100 % uvildig køberrådgivning

PROFESSIONEL HJÆLP

Vi har ekspertisen, og vi hjælper dig til at få et overblik, når du skal vælge den ejerskifteforsikring der er bedst for dig og din kommende bolig.

DET KOSTER IKKE NOGET AT SPØRGE

Vi mener det, når vi siger, at det ikke koster noget at spørge. Du skal blot ringe eller skrive til os.

HJÆLP TIL TINGLYSNING AF SKØDE

Når du vælger Kjølby Juristen til at stå for tinglysningen af dit skøde, garanterer vi dig en 100% juridisk korrekt udarbejdelse. Vi sørger desuden for, at du løbende orienteres om alle relevant forhold i processen, så du kan føle dig tryg og sikker i din ejendomshandel.

HVEM BETALER FOR TINGLYSNING AF SKØDE?

Det er forskelligt fra handel til handel, hvem der betaler for tinglysning af skøde, da der ikke er nogen lovmæssige krav om, hvem der skal stå for det. 

Som hovedregel betaler sælger dog for skødet, men der kan også være tilfælde hvor udgiften deles mellem køber og sælger. Dette vil altid fremgå af købsaftalen. Det kan dog være en fordel for dig som køber, at det er dig, som står for tinglysning af skøde, idet du dermed kan få hjælp fra en advokat eller jurist og på den måde sikre, at du har hånd i hanke med registreringen og at den sker 100% juridisk korrekt og inden for de gældende frister.